ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ


Οι κατωτέρω όροι και συμφωνίες δεσμεύουν στο σύνολό τους, τους Πωλητές και τους Αγοραστές που συμμετέχουν στη δημοπρασία που διοργανώνει ο οίκος δημοπρασιών G.e.Kapopoulos Auction House, εφεξής «Οίκος» και υπερισχύουν έναντι άλλων τυχόν αντίθετων συμφωνιών μεταξύ του Οίκου και Πωλητών ή Αγοραστών πλην άλλως ορίζεται. Η συμμετοχή στη δημοπρασία με την ιδιότητα είτε του Πωλητή είτε του Αγοραστή συνεπάγεται και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των κατωτέρω όρων.
Οι Πωλητές και οι Αγοραστές δέον όπως διαβάσουν προσεκτικά τους κατωτέρω όρους :

Γενικοί όροι – Ορισμοί
1. Ο Οίκος ως αντιπρόσωπος του Πωλητή, ουδεμία ευθύνη φέρει για τις πράξεις ή παραλείψεις είτε του Πωλητή είτε του Αγοραστή.
2. Η είσοδος στο χώρο της δημοπρασίας ή η συμμετοχή σε αυτή οποιουδήποτε προσώπου, εναπόκειται στην απόλυτη και ανεξέλεγκτη κρίση του Οίκου.
3. Πριν από την έναρξη της δημοπρασίας, κάθε υποψήφιος Αγοραστής πρέπει να εγγραφεί, να υπογράψει σχετική δήλωση συμμετοχής και να αποδείξει την ταυτότητά του. Είναι πιθανόν όπως, προκειμένου να επιτραπεί η συμμετοχή στην δημοπρασία σε υποψήφιους Αγοραστές, ο Οίκος να ζητήσει αποδείξεις αναφορικά με την δυνατότητα καταβολής της  τιμής πωλήσεως και της προμήθειας Αγοραστή.
4. Πριν την έναρξη της δημοπρασίας κάθε Πωλητής πρέπει να συμπληρώσει και υπογράψει σχετική σύμβαση ανάθεσης πώλησης έργου σε δημοπρασία όπου συμφωνούνται τυχόν ειδικότεροι όροι πώλησης των έργων του Πωλητή
5. Ο Οίκος έχει το απόλυτο και ανεξέλεγκτο δικαίωμα όπως αρνείται προσφορές κατά τη διάρκεια των δημοπρασιών, όπως υποβάλλει προσφορές κατά τη διάρκεια των δημοπρασιών, όπως αποσύρει ή διαιρέσει (όπου αυτό είναι εφικτό) οποιοδήποτε έργο, όπως συνδυάσει δύο ή περισσότερα έργα και σε περίπτωση διαφωνιών, όπως προσφέρει το έργο προς πώληση στην ίδια ή σε νέα δημοπρασία.
6. Τα πνευματικά δικαιώματα σε όλους τους καταλόγους των δημοπρασιών και σε γραπτά κείμενα που αφορούν έργα, αποτελούν ιδιοκτησία του Οίκου και απαγορεύεται ρητά η χρήση τους από οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Οίκου.
7. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο και υφίσταται αποκλειστική κατά τόπο αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.
8. Εάν για την εξαγωγή του έργου από την Ελλάδα απαιτείται άδεια, τούτο δεν επηρεάζει την υποχρέωση του Αγοραστή να καταβάλλει την τελική τιμή πώλησης ούτε τα δικαιώματα του Οίκου. Εάν ο Αγοραστής ζητήσει από τον Οίκο να  εκδώσει για λογαριασμό του την άδεια εξαγωγής, ο Οίκος δικαιούται αμοιβής και εξόδων πλέον ΦΠΑ. Για την εξαγωγή έργων τέχνης από την Ελλάδα, όταν αυτή επιτρέπεται, ακολουθείται η ειδική διαδικασία όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις.
9. Στους παρόντες όρους, οι κατωτέρω λέξεις έχουν το ακόλουθο νόημα:
 «Αγοραστής»: Το πρόσωπο που υπέβαλε την υψηλότερη προσφορά και η οποία έγινε αποδεκή από τον επί της δημοπρασίας υπάλληλο.
«Έργο»: Οποιοδήποτε αντικείμενο το οποίο παραδίδεται στον Οίκο προς πώληση σε δημοπρασία και ιδίως τα αντικείμενα που περιγράφονται σε οποιονδήποτε κατάλογο του Οίκου.
«Τιμή πωλήσεως» : Το ποσό της υψηλότερης προσφοράς που γίνεται αποδεκτή από τον επί της δημοπρασίας υπάλληλο αναφορικά με κάποιο έργο.
«Τελική τιμή πωλήσεως»: Η τιμή πωλήσεως πλέον της προμήθειας Αγοραστή, πλέον οποιουδήποτε φόρου, πλέον τυχόν εξόδων ή τόκων που οφείλονται από τον υπερήμερο Αγοραστή.
«Προμήθεια Αγοραστή»: Το ποσό που οφείλει να καταβάλει ο Αγοραστής στον Οίκο και που είναι ποσοστό επί της τιμής  πωλήσεως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο Α.4 κατωτέρω.
«Τιμή ασφαλείας»: Το ποσό κάτω από το οποίο έχει συμφωνηθεί με τον Πωλητή ότι το έργο δεν μπορεί να πωληθεί.
«Τιμή εκτίμησης»: Το ποσό με το οποίο ο Οίκος εκτιμά την αξία ενός έργου, που αποτελεί γνώμη και μόνο και δεν συνιστά δήλωση ή εγγύηση για την τελική τιμή πώλησης του έργου. Για την τιμή εκτίμησης ο Οίκος μπορεί να λάβει υπόψη του τη γνώμη του Πωλητή, πριν την έκδοση του καταλόγου.
«Πλαστό Έργο» : Ένα έργο που αποτελεί απομίμηση, της οποίας η αρχική σύλληψη και η εκτέλεση έγινε με δόλια πρόθεση εξαπατήσεως ως προς τον δημιουργό του έργου, την προέλευσή του, το χρόνο δημιουργίας του, την περίοδό του, το εικαστικό ρεύμα ή την πηγή του, του οποίου η σωστή περιγραφή ως προς τα ως άνω θέματα δεν απεικονίζεται στην περιγραφή του έργου στον κατάλογο και το οποίο κατά την ημέρα της δημοπρασίας είχε αξία σημαντικά μικρότερη από αυτή την οποία θα είχε εάν ήταν σύμφωνο προς την περιγραφή του καταλόγου. Συνεπώς, κανένα έργο δεν μπορεί να είναι πλαστό εξ αιτίας ζημίας ή και εξ αιτίας εργασιών συντήρησης πάσης  φύσεως (που περιλαμβάνουν repainting).
«Ποσό ασφάλισης»: Το ποσό στο οποίο, κατά την απόλυτο και ανεξέλεγκτη κρίση του Οίκου, θεωρείται από καιρού εις καιρόν ότι ανέρχεται η αξία για την οποία το έργο πρέπει να ασφαλισθεί (ανεξαρτήτως εάν την ασφάλιση του έργου αναλαμβάνει ο Οίκος).
«ΦΠΑ» : Στην τιμή κατακύρωση προστίθεται η προμήθεια του Οίκου, καθώς και Φ.Π.Α 19% επί της προμήθειας.
Α. Ο Αγοραστής
1. Ο Οίκος ως αντιπρόσωπος
Ο Οίκος δημοπρασιών G.e.Kapopoulos Auction House ενεργεί μόνο ως αντιπρόσωπος του Πωλητή, πλην εάν άλλως σαφώς συνάγεται.
2. Ο Αγοραστής
α) Αγοραστής θεωρείται αυτός που υποβάλλει τη μεγαλύτερη προσφορά και τον οποίο αποδέχεται ο Οίκος. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας ως προς το πρόσωπο του Αγοραστή, η επίλυσή της γίνεται με βάση την απόλυτη και ανεξέλεγκτη κρίση του Οίκου και μόνον.
β) Κάθε αγοραστής θεωρείται ότι λειτουργεί ατομικά, πλην εάν, πριν την διεξαγωγή της δημοπρασίας, ο οίκος έχει αναγνωρίσει εγγράφως ότι η συμμετοχή προσώπου τινός γίνεται κατ΄εντολή και για λογαριασμό τρίτου. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η έγγραφη αναγνώριση γίνεται μόνον εάν είναι στη γνώση του Οίκου η ταυτότητα του τρίτου.
γ) Ο Οίκος δύναται να αξιώσει από κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στη δημοπρασία, τη συμπλήρωση και υπογραφή σχετικής αιτήσεως όπως και την απόδειξη της ταυτότητάς του. Επίσης ο Οίκος δύναται όπως, προκειμένου να επιτρέψει τη συμμετοχή στη δημοπρασία στους ενδιαφερόμενους, αξιώσει την προσκόμιση συστάσεων από Τράπεζες ή τρίτους, ή την παροχή ικανοποιητικών εγγυήσεων αναφορικά με τη δυνατότητα καταβολής της τελικής τιμής πωλήσεως.

3. Περιγραφές καταλόγου
α) Οποιαδήποτε δήλωση ή αναφορά του Οίκου στον κατάλογο ή σε άλλη έκδοσή του ή σε έκθεση, αναφορικά με τον δημιουργό, την καταγωγή, τον χρόνο δημιουργίας, την ηλικία, το μέγεθος, το υλικό, την απόδοση της δημιουργίας, τη γνησιότητα, την προέλευση και την πορεία, την εν γένει κατάσταση, ή την ενδεικτική αξία του έργου, αποτελεί μόνον γνώμη του Οίκου και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί ευθύνες ή συνεπάγεται δεσμεύσεις του Οίκου έναντι τρίτων. Οι απεικονίσεις στους καταλόγους είναι καθαρά ενημερωτικές. Οι υποψήφιοι Αγοραστές οφείλουν να μην βασίζονται σε αυτές αναφορικά με τα χρώματα, τους τόνους και τα τυχόν ελαττώματα ή ατέλειες των έργων.
β) Επιπλέον, πολλά έργα είναι τέτοιας ηλικίας ή φύσεως με αποτέλεσμα να μην ευρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση. Επίσης ορισμένες περιγραφές στον κατάλογο ή σε εκθέσεις αναφέρονται σε ζημίες ή σε συντηρήσεις ή αναπαλαιώσεις των έργων. Όλες αυτές οι πληροφορίες δίνονται προς ενημέρωση μόνο. Η έλλειψη αναφοράς τέτοιων πληροφοριών, κατ΄ουδένα τρόπο συνεπάγεται την έλλειψη ελαττωμάτων και δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο ευθύνης του Οίκου. Τέλος, η αναφορά συγκριμένων ελαττωμάτων του έργου δεν συνεπάγεται την έλλειψη ετέρων.
γ) Είναι υποχρέωση του Αγοραστή να ελέγξει με δική του ευθύνη, πριν από το χρόνο της δημοπρασίας όλα όσα αναφέρονται ανωτέρω υπό α) και β), είτε με επιθεώρηση του έργου είτε άλλως. Η προσοχή του Αγοραστή στρέφεται στις επεξηγήσεις που συχνά συνοδεύουν το έργο.

4. Προμήθεια Αγοραστή
Ο Αγοραστής θα καταβάλει στον Οίκο προμήθεια ποσοστού 15% επί της τιμής πωλήσεως του έργου το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο προσφοράς και κατακύρωσης σε αυτόν (lot). Σε περίπτωση που η τιμή πωλήσεως του έργου, που αποτέλεσε αντικείμενο προσφοράς και κατακύρωσης στον Αγοραστή (lot), υπερβαίνει το ποσό των 50.000 ευρώ, το ποσοστό προμήθειας του Αγοραστή για το υπερβάλλον είναι 12%. Η προμήθεια προσαυξάνεται με ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει τον Αγοραστή. Ο Αγοραστής αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι ο Οίκος δικαιούται προμήθειας και από τον Πωλητή.

5. Δείκτης Ισοτιμιών Νομισμάτων-Μαγνητοσκοπήσεις
Για την ενημέρωση των Αγοραστών είναι πιθανόν όπως κατά τη δημοπρασία: α) λειτουργεί δείκτης με ισοτιμίες νομισμάτων, όπως ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας και β) προβάλλονται μαγνητοσκοπήσεις με απεικονίσεις των έργων. Οι προσφορές θα υποβάλλονται μόνο σε ευρώ. Ο Οίκος ουδεμία απολύτως ευθύνη φέρει εκ της λειτουργίας των ανωτέρω, ιδίως αναφορικά με σφάλματα στις ισοτιμίες ή στις απεικονίσεις ή με σφάλματα στην αντιστοιχία τιμών και εικόνων προς το πωλούμενο έργο.

6. Πληρωμή
α) Με την κατακύρωση του έργου στον Αγοραστή, αυτός υποχρεούται όπως:
α1) Παράσχει στον Οίκο τα πλήρη στοιχεία του και κατά την κρίση του Οίκου προσκομίσει συστάσεις από Τράπεζες ή παράσχει εγγυήσεις αναφορικά με την καταβολή της τελικής τιμής πώλησης.
α2) Καταβάλει στον Οίκο την τελική τιμή πώλησης εντός είκοσι (20) ημερών από την κατακύρωση του έργου.
β) Η μεταβίβαση της κυριότητας του έργου στον Αγοραστή τελεί υπό την αίρεση της πλήρους και ολοσχερούς εξόφλησης της τελικής τιμής πωλήσεως

7. Παράδοση-Παραλαβή των έργων
α) Πλην ρητής διαφορετικής έγγραφης συμφωνίας, τα έργα δεν θα παραδίδονται στον Αγοραστή κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας ή πριν από την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της τελικής τιμής πωλήσεως.
β) Ο Αγοραστής υποχρεούται στην παραλαβή του έργου που αγόρασε με δικά του έξοδα εντός είκοσι πέντε (25) ημερών από την κατακύρωση του έργου, εκτός αντίθετης έγγραφης συμφωνίας.
γ) Ο Αγοραστής ευθύνεται για όλα τα έξοδα μεταφοράς, φυλάξεως και ασφαλίσεως των έργων που δεν παρέλαβε μέσα σε εικοσιπέντε (25) ημέρες από τη δημοπρασία.
δ) Εναπόκειται στην κρίση του Οίκου όπως συσκευάσει τα έργα που αγοράσθηκαν. Σε αυτήν την περίπτωση η συσκευασία θεωρείται ότι έγινε κατ΄εντολή και για λογαριασμό του Αγοραστή, ο οποίος φέρει και τον σχετικό κίνδυνο. Σε καμία περίπτωση δεν δημιουργείται ευθύνη του Οίκου για ζημιές στην κορνίζα του έργου ή στο γυαλί αυτού εξ οποιασδήποτε αιτίας και αν έγινε η ζημιά. Επίσης ο Οίκος δεν ευθύνεται για πράξεις ή παραλείψεις του μεταφορέα που υπέδειξε στον Αγοραστή.

8. Κίνδυνος για έργα που αγοράσθηκαν 
Από της παραδόσεως του έργου στον Αγοραστή ή σε κάθε περίπτωση το αργότερο μετά την πάροδο εικοσιπέντε (25) ημερών από της κατακυρώσεώς του, ο κίνδυνος αναφορικά με το αγορασθέν έργο μεταβαίνει στον Αγοραστή. Μετά την παράδοση του έργου στον Αγοραστή ή το αργότερο μετά την πάροδο εικοσιπέντε (25) ημερών από της κατακυρώσεως ο Οίκος, οι υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και προστηθέντες αυτού, ουδεμία ευθύνη φέρουν για απώλεια του έργου ή για ζημίες πάσης φύσεως αυτού και εξ οποιασδήποτε αιτίας, είτε από αμέλεια  είτε άλλως.

9. Δικαιώματα του Οίκου σε περίπτωση μη πληρωμής ή μη παραλαβής του έργου από τον Αγοραστή.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο Αγοραστής δεν καταβάλει την τελική τιμή πωλήσεως εντός είκοσι (20) ημερών από την δημοπρασία, ο Οίκος έχει δικαίωμα με τη σύμφωνη γνώμη του Πωλητή να συμφωνήσει ειδικούς όρους εξόφλησης και να λάβει τα αποτελεσματικότερα μέτρα για την είσπραξη της οφειλής.
Περαιτέρω σε περίπτωση κατά την οποία ο Αγοραστής δεν καταβάλει την τελική τιμή πωλήσεως ή δεν παραλαμβάνει το έργο εντός τριάντα πέντε (35) ημερών από την δημοπρασία, ο Οίκος δύναται να ασκήσει σωρευτικά ή μη τα κάτωθι δικαιώματα:
α) Να ασκήσει τα εκ του νόμου προβλεπόμενα δικαιώματα, ιδίως αυτά που προβλέπει ο Αστικός Κώδικας σε περίπτωση υπαίτιας αδυναμίας παροχής.
β) Να αξιώσει δικαστικά την αποζημίωσή του για κάθε θετική ή αποθετική ζημία πλέον εξόδων.
γ) Να υπαναχωρήσει της συμβάσεως της προκειμένης πωλήσεως καθώς και να υπαναχωρήσει των συμβάσεων πωλήσεως έργων που πωλήθηκαν στον Αγοραστή στην ίδια ή άλλη δημοπρασία.
δ) Να πωλήσει εκ νέου και με οποιονδήποτε τρόπο (είτε μέσω δημοπρασίας είτε με ιδιωτική πώληση) το έργο ή να μεσολαβήσει εκ νέου στην πώλησή του. Η τυχόν διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της τελικής τιμής πωλήσεως πλέον των γενομένων εξόδων και της τιμής πωλήσεως με τον παρόντα τρόπο, βαρύνει τον Αγοραστή, χωρίς να αποκλείεται το δικαίωμα του Οίκου να αξιώσει κάθε περαιτέρω ζημία του. Εάν οι εισπράξεις της πωλήσεως με τον παρόντα τρόπο είναι ανώτερες των εισπράξεων που θα δικαιούτο ο Πωλητής από την αρχική δημοπρασία, το υπερβάλλον αυτό ανήκει στον Πωλητή και η προμήθεια του Οίκου υπολογίζεται επί της τιμής πώλησης με τον παρόντα τρόπο. Στον παρόντα όρο, η έκφραση «Εισπράξεις» έχει το ίδιο νόημα τόσο σε περίπτωση ιδιωτικής πώλησης όσο και σε περίπτωση πώλησης μέσω δημοπρασίας.
ε) Να χρεώσει τόκους υπερημερίας μετά την πάροδο των είκοσι πέντε (25) ημερών από την κατακύρωση του έργου και ΦΠΑ επί των τόκων.
στ) Να φυλάξει το έργο είτε στην έδρα είτε στην αποθήκη του Οίκου είτε αλλού, με έξοδα του Αγοραστή και να παραδώσει το έργο στον Αγοραστή μόνο μετά την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της τελικής τιμής πωλήσεως και των μέχρι τότε εξόδων φυλάξεως, ασφαλίσεως και των λοιπών εξόδων σχετιζόμενων με το έργο.
ζ) Εάν κινητή περιουσία του Αγοραστή ευρίσκεται εξ οποιασδήποτε αιτίας στην κατοχή του Οίκου, μετά από ειδοποίηση 14 ημερών προς τον Αγοραστή, να πωλήσει την κινητή αυτή περιουσία δυνάμει ειδικής ανέκκλητης εντολής και πληρεξουσιότητας που παρέχει στον Οίκο ο Αγοραστής με τους παρόντες όρους, συμψηφίζοντας το τίμημα που θα επιτευχθεί από την πώληση με την οφειλή του Αγοραστή.
η) Να μην παραδώσει στον Αγοραστή το έργο ή οποιοδήποτε άλλο έργο αγόρασε ο Αγοραστής στην αυτή ή άλλη δημοπρασία μέχρι την πληρωμή της τελικής τιμής πώλησης.
θ) Στην περίπτωση κατά την οποία, ο Αγοραστής οφείλει στον Οίκο, ποσά από διάφορες αιτίες, να καταλογίσει οιαδήποτε παροχή του Αγοραστή καθ’ οιονδήποτε τρόπο, και παρά τον αντίθετο προσδιορισμό του Αγοραστή.
ι) Να αρνηθεί προσφορές από τον Αγοραστή σε επόμενες δημοπρασίες ή να ζητήσει εγγυήσεις για να επιτρέψει την συμμετοχή του σε δημοπρασία.

10. Εγγυήσεις- Περιορισμός Ευθύνης
α) Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Οίκος με τον παρόντα όρο υπό β), ο Οίκος, οι υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και οι προστηθέντες αυτού, ουδεμία απολύτως ευθύνη φέρουν αναφορικά με την ακρίβεια οποιασδήποτε δηλώσεως τους που αφορά το δημιουργό, την καταγωγή, το χρόνο δημιουργίας, την ηλικία, το μέγεθος, το υλικό, την απόδοση της δημιουργίας, τη γνησιότητα, την προέλευση και την πορεία οποιουδήποτε έργου ή για σφάλματα περί την περιγραφή ή για πραγματικά ή νομικά ελαττώματα οποιουδήποτε έργου, και ουδεμία εγγυητική ή άλλη ευθύνη φέρει ο Οίκος, οι υπάλληλοι, οι αντιπρόσωποι και οι προστηθέντες αυτού αναφορικά με οποιοδήποτε έργο.
β) Εάν εντός δέκα (10) ημερών από την κατακύρωση του έργου ο Αγοραστής αποδείξει στον Οίκο ότι το έργο είναι πλαστό τότε, υπό την προϋπόθεση ότι 1) ο Αγοραστής θα παραδώσει το έργο στον Οίκο στην ίδια κατάσταση με αυτή που είχε το έργο όταν κατακυρώθηκε στον Αγοραστή και 2) ο Αγοραστής διατηρεί την κυριότητα, νομή και κατοχή του έργου χωρίς πραγματικά και νομικά ελαττώματα, ο Οίκος θα επαναγοράσει το έργο από τον Αγοραστή και θα καταβάλει άτοκα στον Αγοραστή το ποσό που ο τελευταίος έχει καταβάλλει έως την ανωτέρω προθεσμία, αναζητώντας το από τον Πωλητή. Στην περίπτωση που ο Πωλητής αρνείται ή αδυνατεί για οποιονδήποτε λόγο να επιστρέψει το ποσό που είχε λάβει,  εάν ο Οίκος τυγχάνει να έχει στην κατοχή του άλλα έργα που ο Πωλητής έχει παραδώσει στον Οίκο προς δημοπράτηση, ο Οίκος δικαιούται να συμψηφίσει την απαίτηση του Αγοραστή με την τιμή εκτίμησης των εν λόγω έργων του Πωλητή.
Το υπό 10β) δικαίωμα του Αγοραστή δεν δύναται να ασκηθεί εάν:

  1. Η περιγραφή στον κατάλογο της δημοπρασίας κατά τη διάρκεια της οποίας αγοράσθηκε το έργο, ήταν σύμφωνη με την τότε κοινώς αποδεκτή γνώμη των ειδικών και ιστορικών τέχνης, ή εάν είχε γίνει μνεία στην περιγραφή περί πιθανής διαστάσεως απόψεων των ειδικών.
  2. Η απόδειξη της πλαστότητας του έργου μπορούσε να γίνει προ της δημοπρασίας κατά την οποία πωλήθηκε το έργο, μόνο μέσω επιστημονικών διαδικασιών μη κοινά αποδεκτών κατά τη στιγμή δημοσιεύσεως του καταλόγου τότε, ή μέσω διαδικασιών αδικαιολόγητα δαπανηρών ή ανεφάρμοστων ή που πιθανώς θα προκαλούσαν ζημία στο έργο.

Ο παρών όρος δεν ισχύει για Νομίσματα, Μετάλλια ή Κοσμήματα
γ) Οι αξιώσεις του Αγοραστή κατά του Οίκου με βάση τα ανωτέρω υπό β) περιορίζονται στο ποσό που έχει καταβάλει εντός του δεκαημέρου από την κατακύρωση του έργου ο Αγοραστής και ουδεμία άλλη αξίωση ή απαίτηση δύναται ο Αγοραστής να έχει για περαιτέρω θετική ή αποθετική ζημία (ιδία τόκων) από την οποία ρητά παραιτείται δια του παρόντος.
δ) Το δικαίωμα του Αγοραστή υπό β) είναι ανεκχώρητο και ασκείται μόνο από τον Αγοραστή στον όνομα του οποίου εκδόθηκε η εξοφλητική απόδειξη του τιμήματος και με την ρητή προϋπόθεση ότι ο Αγοραστής διατηρεί την κυριότητα, νομή και κατοχή επί του έργου χωρίς πραγματικά ή νομικά ελαττώματα.
ε) Ο Οίκος, οι υπάλληλοι, προστηθέντες και αντιπρόσωποι αυτού ευθύνονται μόνο για δόλο κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

11. Προσφορές από απόντες
α) Συνιστάται όπως οι υποψήφιοι Αγοραστές παρίστανται στην δημοπρασία αυτοπροσώπως. Ο Οίκος δύναται, αλλά δεν υποχρεούται, όπως μετά από σχετική εντολή υποβάλλει προσφορές για λογαριασμό υποψήφιων Αγοραστών που δεν παρίστανται στη δημοπρασία, με την προυπόθεση ότι οι υποψήφιοι Αγοραστές έχουν δώσει σχετική εντολή είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικώς. Σε αυτήν την περίπτωση ο Οίκος, οι υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και προστηθέντες αυτού, ουδεμία ευθύνη φέρουν εκ της παραλείψεως συμμορφώσεως αυτών με τις σχετικές εντολές.
β) Σε περίπτωση που ο Οίκος έχει δεχθεί δύο ίσες προσφορές για το ίδιο έργο, κατά τον ανωτέρω υπό α) τρόπο, οι οποίες συμβαίνει να είναι και οι υψηλότερες, τότε το έργο κατακυρώνεται σε αυτόν που υπέβαλε προσφορά πρώτος χρονικά.
γ) Εάν οι υποψήφιοι Αγοραστές επικοινωνήσουν με τον Οίκο τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την δημοπρασία, ο Οίκος θα καταβάλλει προσπάθεια όπως συμμετάσχουν στην δημοπρασία δια τηλεφώνου. Σε καμμία περίπτωση πάντως ο Οίκος δεν φέρει ευθύνη έναντι αυτών ή των Πωλητών από την αδυναμία του να πράξει αυτό.

Β. Ο Πωλητής
1. Απόλυτος κρίση του Οίκου
α) Στην απόλυτο και ανεξέλεγκτη κρίση του Οίκου είναι:
1. Εάν το έργο είναι κατάλληλο για πώληση από τον Οίκο και εάν ναι, πότε, που, υπό ποιους όρους και με ποια διαδικασία θα τεθεί προς πώληση.
2. Η περιγραφή και απεικόνιση του έργου στον κατάλογο.
3. Εάν πρέπει να ληφθεί υπόψη η γνώμη ειδικού εμπειρογνώμονα αναφορικά με το έργο.
β) Ο Οίκος διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει έργο σε οποιαδήποτε στιγμή εάν κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση του:
1. Υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την αυθεντικότητα ή γνησιότητα του έργου και την απόδοσή του στο δημιουργό.
2. Υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την ακρίβεια των δηλώσεων και εγγυήσεων που παρέχει ο Πωλητής με τους παρόντες ή άλλους όρους.
3. Ο Πωλητής έχει παραβεί ή πρόκειται να παραβεί οποιονδήποτε των παρόντων όρων.
4. Υφίσταται άλλος σπουδαίος λόγος.
Σε περίπτωση που έργο αποσυρθεί με βάση το υπό β)2 ή β)3 ανωτέρω, ο Πωλητής επιβαρύνεται με τα ποσά που προβλέπονται στον όρο Β.8.

2. Εγγυήσεις του Πωλητή και αποζημιώσεις του Οίκου
α) Ο Πωλητής εγγυάται στον Οίκο και τον Αγοραστή ότι έχει και θα έχει την ημέρα της πωλήσεως την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του έργου, ότι το έργο είναι ελεύθερο βαρών, ελαττωμάτων πάσης φύσεως (πραγματικών ή νομικών) και διεκδικήσεων και ότι ουδεμία αξίωση ή απαίτηση τρίτου υφίσταται επί του έργου.
β) Ο Πωλητής υποχρεούται να παράσχει γραπτώς στον Οίκο κάθε πληροφορία που έχει έλθει σε γνώση του σχετικά με τη γνησιότητα, την προέλευση και το ιδιοκτησιακό καθεστώς του έργου καθώς και τυχόν επεμβάσεις που έχουν γίνει στον υλικό φορέα του έργου από τον ίδιο ή τρίτους.
γ) Ο Πωλητής θα αποζημιώσει τον Οίκο, τους υπαλλήλους, αντιπροσώπους και προστηθέντες του και τον Αγοραστή για οποιαδήποτε αξίωση, απαίτηση ή δικαστική ενέργεια τρίτων, που έχει σχέση, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των τρίτων, με οποιοδήποτε δικαίωμά τους επί του έργου.
δ) Η εισαγωγή οποιουδήποτε έργου στη χώρα από το εξωτερικό για πώλησή του στη δημοπρασία, γίνεται με φροντίδα και ευθύνη του Πωλητή, ο οποίος εγγυάται στον Οίκο ότι ακολούθησε όλες τις νόμιμες διαδικασίες εισαγωγής, ότι κατέβαλε τυχόν οφειλόμενους φόρους, δασμούς κλπ και ότι έλαβε τις σχετικές νόμιμες άδειες για την εξαγωγή του έργου από την χώρα προελεύσεώς του και για την εισαγωγή του στην Ελλάδα.
ε) Ο Πωλητής θα αποζημιώσει τον Οίκο, τους υπαλλήλους, αντιπροσώπους και προστηθέντες του και τον Αγοραστή για οποιαδήποτε αξίωση, απαίτηση ή δικαστική ενέργεια τρίτων, που έχει σχέση με την μη πιστή εφαρμογή από τον Πωλητή της σχετικής νομοθεσίας και των διατάξεων που αφορούν την εισαγωγή έργων στην Ελλάδα ή και την εξαγωγή τους από την χώρα προέλευσής τους.
στ) Ο Πωλητής θα αποζημιώσει πλήρως και κατά προτεραιότητα τον Οίκο και τον Αγοραστή για τις πληρωμές και τα έξοδα στα οποία υπεβλήθη και για κάθε ζημία που υπέστη λόγω της παραβίασης από τον Πωλητή των δηλώσεων και εγγυήσεων που έδωσε σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό α), β) και δ).

3. Τιμή ασφαλείας
α) Τα έργα προσφέρονται προς πώληση με βάση την τιμή ασφαλείας, δηλαδή την κατώτατη τιμή που έχει εγγράφως συμφωνηθεί μεταξύ του Οίκου και του Πωλητή. Αν για κάποιο έργο η τιμή ασφαλείας δεν έχει συμφωνηθεί μεταξύ του Οίκου και του Πωλητή εγγράφως πριν τη δημοπρασία, ο Οίκος θα την καθορίσει κατά την απόλυτο και ανέλεγκτη κρίση του λαμβάνοντας υπόψη την τιμή εκτίμησης την οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει.
β) Ο Πωλητής δεν θα υποβάλλει ο ίδιος προσφορές για το έργο ιδιοκτησίας του, ούτε τρίτος θα υποβάλλει προσφορές για λογαριασμό του ή κατ΄ εντολήν του. Ο Οίκος έχει δικαίωμα να υποβάλλει προσφορές για λογαριασμό και κατ’ εντολή του Πωλητή μέχρι την τιμή ασφαλείας.
γ) Εάν κατά τη δημοπράτηση ενός έργου δεν καλυφθεί η τιμή ασφαλείας του, ο Οίκος δύναται με σύμφωνη γνώμη του Πωλητή να δέχεται προσφορές και να κατακυρώνει το έργο σε τιμή κατώτερη κατά 10% της τιμής ασφαλείας.
δ) Οι πωλήσεις των έργων γίνονται σε ευρώ.

4. Προμήθεια και έξοδα     
α) Ο Πωλητής εξουσιοδοτεί και δίνει την εντολή στον Οίκο να αφαιρέσει από την τιμή πώλησης την προμήθεια του Οίκου που ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί της τιμής πώλησης του έργου πλέον ΦΠΑ καθώς και όλα τα έξοδα. Ανεξάρτητα του γεγονότος ότι ο Οίκος είναι αντιπρόσωπος του Πωλητή, ο Πωλητής αναγνωρίζει και δέχεται ότι ο Οίκος δύναται να λάβει προμήθεια και από τον Αγοραστή σύμφωνα με τον όρο Α.4.
β) Εάν ένα έργο δεν δεχθεί προσφορά ίση με την τιμή ασφαλείας, ο Πωλητής εξουσιοδοτεί τον Οίκο να αφαιρέσει προμήθεια που ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί της τελευταίας προσφοράς που εδόθη κατά την δημοπρασία για το έργο, πλέον εξόδων.
γ) Τα έξοδα που αφαιρούνται από την τιμή πώλησης συνίστανται σε:
1. Έξοδα μεταφοράς των έργων από τον υποδειχθέντα χώρο παράδοσης, εκτός αν η παράδοση γίνει από τον ίδιο τον Πωλητή ή εντολέα του.
2. Έξοδα ασφάλισης των έργων κατά την ανωτέρω υπό γ)1 μεταφορά τους.
3. Έξοδα συντήρησης των έργων μετά από σύμφωνη γνώμη του Πωλητή.

5. Ασφάλιση
α) Με την επιφύλαξη αντίθετων εγγράφων εντολών του Πωλητή, όλα τα έργα από της παραδόσεώς του στον Οίκο θα είναι αυτόματα ασφαλισμένα σε ασφαλιστή για το ασφαλιστικό ποσό στο οποίο κατά την απόλυτο και ανεξέλεγκτη κρίση του Οίκου ανέρχεται η αξία των έργων.
β) Το ποσό της ασφάλισης υπό τους παρόντες όρους, δεν αποτελεί δήλωση ή εγγύηση αναφορικά με την αξία του έργου ή ότι το έργο θα πωληθεί σε αυτό το ποσό, όταν και εάν πωληθεί από τον Οίκο. Ο Πωλητής δεν δύναται να βασισθεί σε αυτή την τιμή σε καμία περίπτωση.
Η ασφάλιση θα διαρκέσει για διάστημα είκοσι πέντε (25) ημερών από την ημέρα της δημοπρασίας, εκτός διαφορετικής έγγραφης συμφωνίας με τον Πωλητή. Εάν το έργο δεν πωληθεί κατ’ οποιονδήποτε τρόπο, μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας το έργο θα βρίσκεται υπό την ευθύνη του Πωλητή.
γ) Εάν ο Πωλητής δώσει εντολή στον Οίκο να μην ασφαλίσει το έργο, τον κίνδυνο καταστροφής - απώλειας ή χειροτερεύσεως- ζημίας του έργου, φέρει συνεχώς ο Πωλητής. Σε αυτήν την περίπτωση ο Πωλητής υποχρεούται 1) να αποζημιώσει τον Οίκο για όλες τις αξιώσεις ή απαιτήσεις κατά του Οίκου ή όλων των δικαστικών ενεργειών κατά του Οίκου που έχουν σχέση με οποιασδήποτε φύσεως απώλεια ή ζημία του έργου εξ οποιασδήποτε αιτίας και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες ακόμα και όταν υπάρχει αμέλεια και 2) να αποζημιώσει τον Οίκο κατά προτεραιότητα για όλες τις πληρωμές ή τα έξοδα που έγιναν από τον Οίκο συνεπεία των ανωτέρω ή που πηγάζουν από τα ανωτέρω. Οποιαδήποτε καταβολή και έξοδα κάνει ο Οίκος αναφορικά με την απώλεια ή ζημία κατά τα ανωτέρω, είναι δεσμευτικά για τον Πωλητή, ο οποίος αποδέχεται και συμφωνεί ότι οι Οίκος καλώς κατέβαλε και 3) να ειδοποιήσει οποιονδήποτε ασφαλιστή του έργου περί της υπάρξεως της παρούσας ρήτρας στους παρόντες όρους.
δ) Ο Οίκος ουδεμία ευθύνη φέρει για ζημίες στο έργο που προξενούνται από σαράκι ή ατμοσφαιρικές αλλαγές. Επίσης ο Οίκος ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία στις κορνίζες ή στο γυαλί του έργου.
ε) Το ποσό ασφάλισης στο οποίο ο Οίκος θα ασφαλίσει το έργο με βάση τα ανωτέρω υπό α) αποτελεί την πλήρη και ολοσχερή αποζημίωση του Πωλητή για όλες τις αξιώσεις και απαιτήσεις του, στην περίπτωση που υποβάλλει επιτυχή αξίωση/απαίτηση υπό τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, παραιτούμενου του Πωλητή τυχόν δικαιωμάτων του αναζητήσεως περαιτέρω αποζημίωσης.

6. Εάν αποδειχθεί ότι το έργο είναι πλαστό σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω υπό Α.10, πριν την καταβολή των εισπράξεων από τον Οίκο προς τον Πωλητή, ο Οίκος θα επιστρέψει άτοκα στον Αγοραστή το ποσό που έχει καταβάλει, ο δε Πωλητής ουδεμία αξίωση έχει εκ του λόγου αυτού. Εάν αποδειχθεί  ότι το έργο είναι πλαστό μετά την καταβολή στον Πωλητή μέρους ή ολόκληρου του ποσού των εισπράξεων, ο Πωλητής υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό που έχει λάβει. Στην περίπτωση που ο Πωλητής αρνείται ή αδυνατεί για οποιονδήποτε λόγο να επιστρέψει το ποσό που είχε λάβει,  εάν ο Οίκος τυγχάνει να έχει στην κατοχή του άλλα έργα που ο Πωλητής έχει παραδώσει στον Οίκο προς δημοπράτηση, ο Οίκος δικαιούται να πωλήσει στην τιμή εκτίμησής τους τα έργα αυτά δυνάμει ειδικής ανέκκλητης εντολής και πληρεξουσιότητας που παρέχει στον Οίκο ο Πωλητής με τους παρόντες όρους, συμψηφίζοντας το τίμημα που θα επιτευχθεί από την πώληση με την οφειλή του Πωλητή. Για κάθε περαιτέρω ζημία του Οίκου ή του Αγοραστή εφαρμόζονται τα οριζόμενα ανωτέρω υπό Β.2.

7. Πληρωμή των εισπράξεων
α) Ο Οίκος θα καταβάλλει τις εισπράξεις στον Πωλητή, ήτοι την τιμή πώλησης του έργου αφαιρούμενης της προμήθειας του Οίκου και των εξόδων, με την εξόφληση από τον Αγοραστή της τελικής τιμής πωλήσεως του έργου.
β) Εάν ο Αγοραστής δεν έχει εξοφλήσει πλήρως την τελική τιμή πωλήσεως του έργου στον Οίκο είκοσι (20) ημέρες μετά την δημοπρασία, ο Οίκος με σύμφωνη γνώμη του Πωλητή δικαιούται να συμφωνήσει ειδικούς όρους εξόφλησης και να λάβει τα αποτελεσματικότερα μέτρα για την είσπραξη της οφειλής.
γ) Εάν, προ της πλήρους και ολοσχερούς εξόφλησης της τελικής τιμής πωλήσεως από τον Αγοραστή προς τον Οίκο, ο Οίκος καταβάλει στον Πωλητή ποσό ίσο με τις εισπράξεις, τότε η κυριότητα του έργου μεταβιβάζεται από τον Πωλητή στον Οίκο.
δ) Η πληρωμή των εισπράξεων γίνεται σε ευρώ.

8. Είσπραξη της τελικής τιμής πωλήσεως
Εάν ο Αγοραστής αδυνατεί να καταβάλλει την τελική τιμή πωλήσεως εντός τριάντα πέντε (35) ημερών από την δημοπρασία, ο Οίκος θα προσπαθήσει να λάβει σχετικές εντολές από τον Πωλητή  για τις κατάλληλες ενέργειες που πρέπει να γίνουν και ο Οίκος, κατά την κρίση του, θα βοηθήσει τον Πωλητή για την καταβολή της τελικής τιμής πωλήσεως από τον Αγοραστή. Σε καμία περίπτωση πάντως ο Οίκος δεν είναι υποχρεωμένος να ξεκινήσει δικαστικό αγώνα κατά του Αγοραστή στο όνομα του Οίκου.
Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω ο Οίκος διατηρεί το δικαίωμα και εξουσιοδοτείται με τον παρόντα όρο όπως, με έξοδα του Πωλητή και κατά την απόλυτο και ανεξέλεγκτη κρίση του Οίκου, μεταφέρει, αποθηκεύει και ασφαλίζει το πωληθέν έργο, συμβιβάζει απαιτήσεις από ή κατά του Αγοραστή με οποιουσδήποτε όρους ο Οίκος κρίνει πρόσφορους και, αν το κρίνει σύμφορο προς τον Οίκο, όπως υπαναχωρήσει από την πώληση και επιστρέψει χρήματα στον Αγοραστή.  
Πάντως ο Οίκος ουδεμία απολύτως ευθύνη φέρει έναντι του Πωλητή λόγω είτε της αδυναμίας είτε της καθυστέρησης του Αγοραστή στην εξόφληση της τελικής τιμής πωλήσεως, πολύ περισσότερο αφού εν προκειμένω ενεργεί ως αντιπρόσωπος του Πωλητή.

9. Επιβάρυνση για έργα που αποσύρονται
Ο Πωλητής δεν δύναται να αποσύρει το έργο που παρέδωσε στον Οίκο πριν από τη δημοπρασία χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Οίκου. Σε περίπτωση που δοθεί αυτή η συναίνεση ή σε περίπτωση απόσυρσης του έργου με υπαιτιότητα του Πωλητή κατά τα οριζόμενα ανωτέρω υπό Β. 1β) 2 ή 3, ο Πωλητής υποχρεούται να καταβάλλει στον Οίκο ποσοστό 10% επί της κατώτατης τιμής εκτίμησης, πλην άλλης έγγραφης συμφωνίας μεταξύ του Οίκου και του Πωλητή. Επιπλέον υποχρεούται να καταβάλλει προμήθεια Πωλητή, ως εάν το έργο είχε πωληθεί στην κατώτατη τιμή εκτίμησής του πλέον τέλους ΦΠΑ, ασφαλίστρων και λοιπών εξόδων

10. Απώλητα έργα
α) Έργα για τα οποία δεν υπάρχει προσφορά ίση με την τιμή ασφαλείας ή έργα τα οποία κατά οποιονδήποτε τρόπο δεν πωληθούν ή προσφερθούν προς πώληση σε δημοπρασία, πρέπει να αναληφθούν εντός δύο (2) μηνών από τη λήψη από τον Πωλητή ειδοποιήσεως από τον Οίκο με την οποία να ζητείται η παραλαβή του έργου. Μετά την πάροδο του διμήνου ο Οίκος δύναται να ασκήσει τα εκ των άρθρων 427 και 428 ΑΚ δικαιώματά του καθώς και να συμφηφίσει/ αφαιρέσει από τον πλειστηρίασμα που τυχόν επιτευχθεί, οποιαδήποτε ποσά ο Πωλητής οφείλει στον Οίκο, όπως ενδεικτικά έξοδα μεταφοράς, φυλάξεως και ασφαλίσεως, έξοδα που σχετίζονται με προηγούμενη δημοπρασία, προμήθεια Πωλητού πλέον εξόδων και ΦΠΑ για την πώληση του έργου και άλλα σχετικά έξοδα, προτού να καταβάλλει το υπόλοιπο στον Πωλητή. Σε περίπτωση που ο Πωλητής δεν ανευρίσκεται δύναται ο Οίκος να προβεί σε δημόσια κατάθεση του ποσού που οφείλεται στον Πωλητή.
Έργα που επιστρέφονται κατ΄ εντολή του Πωλητή, επιστρέφονται με έξοδα και κίνδυνο του Πωλητή και δεν είναι ασφαλισμένα κατά την μεταφορά, πλην εάν ο Πωλητής δώσει αντίθετη έγγραφη εντολή στον Οίκο, περίπτωση στην οποία οφείλει να αποδώσει τα έξοδα ασφαλίσεως και μεταφοράς στον Οίκο.
β) Εάν για κάποιο έργο δεν υπάρξει προσφορά ίση με την τιμή ασφαλείας ή δεν πωληθεί για οποιονδήποτε λόγο, ο Οίκος δύναται με σύμφωνη γνώμη του Πωλητή να πωλήσει το έργο σε δημοπρασία ή ιδιωτικά, σε τιμή κατώτερη κατά 10% της τιμής ασφαλείας.

11. Φωτογραφίες και απεικονίσεις 
Ο Πωλητής με τους παρόντες όρους παρέχει το δικαίωμα στον Οίκο να απεικονίσει και φωτογραφίσει οποιοδήποτε έργο το οποίο ο Πωλητής παραδίδει στον Οίκο προς πώληση και να χρησιμοποιήσει αυτές τις φωτογραφίες, απεικονίσεις ή εικόνες ή άλλες απεικονίσεις, φωτογραφίες και εικόνες που τυχόν ο Πωλητής θα παραδώσει στον Οίκο, καθ΄οποιονδήποτε χρόνο, απεριόριστα και για οποιονδήποτε σκοπό, ανεξάρτητα του εάν ο σκοπός αυτός σχετίζεται με την πώληση του προκείμενου έργου ή όχι.

   
 
 
Normanou 3, Monastiraki
Athens, 105 55
τ. +30 210 3216593 - f. +30 210 3231107
e. info@artadvisors.gr
http://www.allaboutbusiness.gr/